Varkensstal - Update augustus 2014

Post date: 11-aug-2014 10:26:27

Bezwaar ingediend tegen bouw varkensstal op Molenweg 11 te Doorn De Vereniging Leefbaarheid Doorn(VLD) heeft in open, in de locale media gepubliceerde, brieven van oktober 2013 en februari 2014 de gemeenteraad en het college opgeroepen tot handelen teneinde de komst van een varkensbedrijf in het door de provincie aangewezen Stiltegebied aan de Molenweg te Doorn te voorkomen. In contacten met raadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn voorts argumenten aangedragen tegen de komst van een dergelijk bedrijf en zijn wegen aangegeven waarlangs vestiging kan worden voorkomen.

Tijdens de aan de aanvraag voor een varkensstal op Molenweg 11 gewijde extra raadsvergadering van 9 april 2014 heeft de VLD ingesproken en alle contra’s nog eens in kort bestek uiteengezet. Daarbij heeft zij er tevens op gewezen dat het niet aanvaardbaar is dat door ‘de omgeving’ klaarblijkelijk offers moeten worden gebracht voor een bedrijfstak die sinds jaar en dag negatieve bedrijfseconomische resultaten boekt.

De VLD is niet ten principale tegen het oprichten van een biologisch varkensbedrijf op Doorns grondgebied, maar wel tegen de keuze van de locatie Molenweg 11 (‘extensiveringsgebied’). Teneinde dit duidelijk te maken, heeft zij plaatsing van het bedrijf op een ander deel van het areaal van de aanvrager, te weten aan de Gooyerdijk (‘verwevingsgebied’), geopperd.

Het college heeft op 22 april 2014 de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend1 en op 24 april gepubliceerd. De VLD maakt bezwaar tegen dit besluit op de volgende gronden. (het volledige bezwaarschrift is aangehecht)

- De Structuurvisie is met voeten getreden

- Geen beoogde ontwikkeling

- Ernstig verzuim raad en college

- De reikwijdte van de omgevingsvergunning is onduidelijk

- Ontbrekend verkeersvoorschrift

- Milieueffectenrapportage (MER) wel verplicht

- Belangen zijn genegeerd

De Vereniging Leefbaarheid Doorn verzoekt het college op grond van de aangevoerde bezwaren het besluit in te trekken en de aanvrager te verplichten tot het uitvoeren van een Milieueffectenrapportage (MER).