Update varkensstal Molenweg

Post date: 4-nov-2015 9:59:52

Het bestuur van de VLD en omwonenden hebben in december 2014 bij de bestuursrechter te Utrecht beroep aangetekend tegen de afwijzing door de gemeente van de bezwaarschriften tegen de bouw van een stal voor ruim 900 biologische varkens op Molenweg 11. Gevraagd is om vernietiging van het bestreden gemeentelijk besluit.Met name de volstrekte ontkenning door het college van het algemeen belang dat bij deze kwestie in het geding is, staat centraal in de beroepsprocedure.

De gemeente is immers voorbij gegaan aan de schadelijke effecten van honderden vrij rondlopende varkens op mens en natuur. Zoals bekend zijn de gevolgen voor gezondheid en milieu van een open varkensstal met 900 varkens gelijk te stellen aan die van een gesloten stal met 18.000 beesten in de intensieve varkenshouderij. Conventionele stallen zijn immers onderworpen aan allerlei technische voorschriften over het tegengaan van uitstoot van schadelijke stoffen en stankhinder, die niet van toepassing (kunnen) zijn op in de buitenlucht vertoevende biologische varkens.

Het beroep is op 12 augustus 2015 behandeld door de Rechtbank Midden Nederland. De namens omwonenden en VLD optredende juridisch adviseur stelde tijdens de zitting in een grondig gedocumenteerd betoot dat de te veranderen hoge ammoniakdepositie van 900 varken een Milieueffectrapportage (MER) onmisbaar maakt. De weigering van de gemeente om zo’n MER te eisen en de argumentatie die die zij daarvoor aanvoerde, werden door de adviseur bestreden.

De beslissing van de Rechtbank laat verrmoedelijk enige maanden op zich wachten.