Terrein Marinierskazerne: VLD roept op tot uitstel en bezinning

19-jan-2018

De gemeente is voornemens om in de eerste maanden van dit jaar, maar nog vóór de komende raadsverkiezingen, een besluit te nemen over de ruimtelijke invulling van het na het vertrek van de mariniers vrijkomende kazerneterrein. De VLD vraagt zich af of de keuze van deze beslissingstermijn een verstandige is. Op deze wijze wordt immers de kans gemist om de onderhavige kwestie op een constructieve wijze in de verkiezingscampagnes te betrekken. Terwijl bovendien de implementatie van de herbestemming een belangrijk aandachtsgebied wordt voor de nieuw te kiezen Raad, die echter het voorrecht van het maken van principiële keuzes zou worden ontzegd.

Bovendien geven dezer dagen aanzienlijke groepen inwoners blijk van hun teleurstelling over de wijze waarop en de mate waarin zij in het voorbereidend overleg voor het Ontwikkelingskader waren betrokken. Die onvrede wordt dikwijls vertaald in negatieve oordelen over de voorstellen.

Meer tijd uittrekken voor de planvorming kan een nuttige remedie zijn.

De VLD, maar zij is daarin zeker niet de enige, heeft vooral moeite met de ingrepen die de projectgroep, na de afsluiting van het participatieproces, heeft gepleegd in het ontwerp-Ontwikkelingskader dat zij heeft gepresenteerd:

· Het aantal te bouwen woningen is verhoogd van 200 tot 400 naar 400 tot 500. Een nieuw bouwvolume, dat in het geheel niet is getoetst op haalbaarheid, impact op het kazernegebied zelve en gevolgen voor de omgeving.

· Als maximale bouwhoogte was de boomtopgrens gekozen. Zonder toelichting wordt deze keuze verlaten en vervangen door de optie van gemiddeld vier woonlagen met uitschieters tot zes woonlagen. Het behoud van het veelgeprezen dorpskarakter met veel groen en natuur wordt op deze wijze een majeure opgave.

Teleurstellend is dat de projectgroep de verkeersproblematiek wel signaleert, maar onvoldoende uitdiept wat de mogelijke gevolgen zijn van een grote nieuwe woonwijk voor de infrastructuur en voor de verkeersbelasting van de omliggende woonwijken. Ook in het raadsvoorstel wordt niet onderkend dat een verkeerscirculatieplan behoort tot het nog uit te voeren huiswerk.

De VLD doet een beroep op de raad om de komende maanden ruimte te bieden aan een discussie met de inwoners over de toekomst van het kazernegebied, opdat een solide draagvlak kan worden gecreëerd voor de beleidsbeslissingen waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken.

Dit artikel is samengesteld uit een brief van het VLD bestuur aan de gemeenteraad. Het standpunt is ook naar voren gebracht bij een beeldvormend overleg van de gemeente. Als u zich wilt inlezen in het dossier kijk dan op de site van het project.