Postzegelplannen zonder visie

Post date: 9-jan-2013 14:12:14

Open Brief

Van: Vereniging Leefbaar Doorn

Aan: de Gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Doorn, 18 december 2012

Postzegelplannen zonder visie op de inrichting van Doorn: De Wijngaard

Na het vaststellen van de Structuurvisie 2030 Groen dus Vitaal door de gemeenteraad (januari 2010), vertrouwden wij erop dat het gemeentebestuur aan de slag zou gaan om die visie te vertalen in een plan met heldere keuzes voor de inrichting van Doorn, met als uitgangspunt het bewaren van het eigen karakter van ons dorp. Een plan, waarin wordt gekozen waar we nog willen bouwen. Waarin wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn om aan de behoefte aan sociale woningbouw in ons dorp te voldoen en welke zich beter lenen voor vrije sector bouwplannen. Waarin we aangeven hoe die nieuwe woningen qua architectuur het beste ingepast kan worden in de bestaande bebouwing.

Maar van zo'n plan is het niet van gekomen. Nog steeds zien we dat voor incidenteel beschikbare locaties een bestemmingsplan wordt gemaakt, een zogenaamd 'postzegelplan', waarin zonder overkoepelende visie wordt geregeld wat daar gebouwd mag worden. Om te voorzien in de behoefte aan goedkope huurwoningen wordt dan ongeacht de locatie te pas en te onpas maar de eis van 30% sociale woningbouw gesteld. De projectontwikkelaar moet dan, om rendabel te kunnen bouwen op zo'n postzegellocatie volumineuze architectuur toepassen. Hetgeen leidt tot projecten die niet passen in hun omgeving en niet voldoen aan de Structuurvisie.

Anno 2012 zien we dat weer bij het plan voor de Beaufortweg in de Wijngaard. Als wij aard, aanzien en kwaliteit van de wijk willen bewaren is er aan de Beaufortweg slechts ruimte voor 4 woningen van het type twee - onder-één-kap. Het recentelijk gepresenteerde plan gaat echter uit van 21 woningen: 7 in rij-geplaatste woningen, en een flatgebouw van drie etages met 14 appartementen.

Verder zijn 35 parkeerplaatsen voorzien. Van behoud van het dorpskarakter en van respect voor de eeuwenoude Buurtweg, als toegangspoort naar het open rivierenlandschap, en voor het - verstild gelegen - Schaffelaarslaantje is geen sprake.

Van een gemeenteraad die verantwoordelijk is voor de Structuurvisie Groen dus Vitaal verwacht je dat hij een dergelijk plan naar de prullenbak verwijst. En ....zich gewaarschuwd weet als straks het college van b&w met voorstellen komt om beslissingen over bepaalde categorieën bouwvoornemens aan het college over te laten. De raad moet niet lichtvaardig bevoegdheden uit handen geven.

Geachte raadsleden, wijs het postzegelplan Beaufortweg 46 af, spreek uit dat u dergelijke visieloze plannen niet meer op de raadstafel wilt zien en ga op uw strepen staan als het om bevoegdheden gaat. Maar niet in de laatste plaats: luister naar uw kiezers, die al sinds 2010 degelijk onderbouwde bezwaren tegen het plan hebben ingebracht.

Vereniging Leefbaar Doorn

www.leefbaardoorn.nl