Nieuwsbrief november 2014

Post date: 9-nov-2014 9:34:41

Dreigende varkensinvasie

Boer Doornenbal heeft in september 2013 een aanvraag bij de gemeente ingediend voor de bouw van een stal voor rond 900 biologisch te houden varkens op zijn bedrijf aan de Molenweg. De VLD heeft in de lokale media, tijdens inspreekbeurten en in brieven aan de gemeenteraad herhaaldelijk haar zorgen uitgesproken over de varkensinvasie ter plekke. Zonder resultaat, want begin april jl. ging de (nieuw gekozen) raad in meerderheid akkoord met de positieve opstelling van het college tegenover de aanvraag van Doornenbal.

De VLD heeft in mei een formeel bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van b&w om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal op Molenweg 11 te verlenen. Kern van ons uitvoerige bezwaarschrift was dat het college zich niet had mogen beperken tot een ‘beperkte milieutoets’, maar de agrariër had moeten verplichten tot een milieueffectrapportage (MER). Een MER met zijn strengere eisen zou - gezien de te verwachten hoge ammoniakemissie in een kwetsbaar natuurgebied en de stankoverlast voor de zeer nabije omwonenden - volstrekt gerechtvaardigd zijn geweest.

De Commissie voor Bezwaarschiften, die het college adviseert over ontvangen bezwaren en de VLD in augustus hoorde, stelde zich weinig kritisch-onafhankelijk op en schaarde zich vierkant achter het college. Daarmee was de weg vrij om de gevraagde vergunning te verlenen. Aldus geschiedde: de omgevingsvergunning werd eind september afgegeven.

De VLD heeft tot medio november de tijd om bij de Utrechtse rechtbank, afdeling bestuursrecht, in beroep te gaan tegen het collegebesluit. Het bestuur heeft echter besloten daarvan af te zien. De vraag of door de raad en het college een MER had moeten worden geëist, is immers eerder een politieke dan een juridische vraag. Verwacht mag dan ook worden dat de bestuursrechter het collegebesluit slechts zal willen toetsen aan criteria van de ‘beperkte milieutoets’ en dan heeft het gemeentebestuur weinig te vrezen.

Of de varkensinvasie reële vormen gaat aannemen, blijft natuurlijk de vraag. Boer Doornenbal heeft nu al grote problemen met het kwijtraken van zijn mestoverschot in de nabije omgeving. De mest van 900 varkens komt daar nog eens bij. Bovendien is de varkenshouderij geen erg rendabele bedrijfstak. Uit berekeningen van landbouweconomen blijkt dat de varkenshouderij al sinds jaar en dag negatieve bedrijfseconomische resultaten boekt. Dus of het verstandig is zo’n bedrijf te beginnen........?

Zorgcentrum De Basis

Uit diverse perspublicaties is al gebleken dat bij de veteranen, die op De Basis huisvesting en zorg ontvangen, grote ongerustheid bestaat over de koers die de directie van deze instelling vaart. Stichting De Basis heeft ten koste van veel bomen op grote schaal nieuwbouw - waaronder een prestigieus nieuw hoofdgebouw - gepleegd, maar is nu ingehaald door de landelijke ontwikkelingen rond de financiering van de ouderenzorg. Dit heeft geleid tot de beslissing om het oude hoofdgebouw De Spin, waarin onder meer dertig veteranen wonen, openbaar te koop te zetten. Verschillende zorgaanbieders hebben zich tijdens de inschrijvings-procedure gemeld, maar zijn op onduidelijke gronden de deur gewezen.

De VLD en het Platform Omwonenden delen de zorgen van de bewoners. Wij hebben wethouder Boonzaaijer (Ruimtelijke Ordening) dringend gevraagd om niet mee te werken aan een ruimere bestemming (dan de zorgbestemming) van het aan de Oude Arnhemse Bovenweg gelegen ecologisch waardevolle landgoed. De wethouder heeft de VLD inmiddels gemeld dat hij overleg voert met de directie van De Basis en over de uitkomsten daarvan de VLD spoedig zal informeren.

Herinrichting Berkenweg en Langbroekerweg

Na in 2013 gehouden informatiebijeenkomsten voor bewoners is radiostilte ingetreden rond beide projecten. De herinrichting van de Berkenweg is door de gemeente opgevoerd uit zorg over regelmatige wateroverlast op het kruispunt met de Kampweg, waarmee omwonenden echter niet bekend zijn. De herinrichting van de Langbroekerweg is wel op touw gezet wegens reële problemen, te weten de slechte staat van het wegdek, de veiligheid van fietsers en voetgangers, alsmede het ontbreken van een keermogelijkheid voor bussen en vrachtwagens.

De gemelde stilte blijkt te zijn veroorzaakt door geldgebrek. Gebleken is dat de gemeente regelmatig verkeersprojecten op de rol plaatst zonder zekerheid over de beschikbaarheid van financiële middelen. Budgettaire kaders ontbreken.

Lichtmastreclame

De gemeente heeft een opmerkelijke zigzagkoers gevaren in dit dossier. In 2012 diende de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), met instemming van de VLD, een bezwaarschrift in tegen de plaatsing van lichtmastreclames op verschillende kruispunten in Doorn, Driebergen en Leersum. Dit bezwaarschrift werd door het college - na een jaar bedenktijd - in 2013 gegrond verklaard. De aan de leverancier van de lichtbakken afgegeven vergunning werd alsnog geweigerd.

Het college stelde eind 2013 de gemeenteraad echter voor door wijziging van de geldende beleidsregels de plaatsing van lichtmastreclame alsnog mogelijk te maken. De raad stak hier een stokje voor door afwijzing van dit voorstel. Desalniettemin kwam het college in 2014 met een gelijkluidend voorstel dat, ondanks een bezwaarschrift van de FGH, wel genade vond in de ogen van de (nieuw gekozen) raad. Reden: de dreiging van een aan de leverancier van de lichtbakken te betalen schadevergoeding.

Raad en college hebben de regelgeving nu zo ingericht dat geen formele bewaren tegen de lichtmastreclame kunnen worden ingebracht. Een weinig principiële opstelling en voor een ‘groene gemeente’ een nederlaag in de strijd tegen de verrommeling van het straatbeeld.

Nieuw Hydepark

De VLD heeft waardering uitgesproken voor de ambitie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om het in 1951 aangekochte Landgoed Hydepark - met behoud van zijn monumentale karakter - voor ca. € 11 mln. van een nieuw hart te voorzien. Op basis van grondige cultuurhistorische en landschappelijke verkenningen zijn nieuwe ruimtelijke keuzes gemaakt. Bezwaren van de VLD tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn deels door de gemeente gehonoreerd. Een ander deel is afgeketst op financiële grenzen die PKN moet trekken.

Het bestemmingsplan Nieuw Hydepark is inmiddels vastgesteld. Na de sloop van de weinig aantrekkelijke vijftigerjarenarchitectuur kan de nieuwbouw van het hoofdgebouw beginnen. In dit gebouw wordt de accommodatie van het F.D. Roosevelthuis (vakantiecentrum voor gehandicapten) geïntegreerd.

Bestuur VLD

De capaciteit van het VLD-bestuur schiet tekort wegens het vertrek van een aantal bestuursleden, om redenen van leeftijd of het aanvaarden van functies elders. Er wordt daarom intensief gezocht naar een voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden. Versterking en verjonging van het bestuur moet het mogelijk maken de communicatie met de leden en andere inwoners te intensiveren. Het bestuur verwacht op deze wijze meer reacties van de leden te ontvangen op verzoeken om commentaren, ideeën of voorstellen.

LEDENWERVING

Moedig uw buren, vrienden en kennissen aan om lid te worden van de Vereniging Leefbaarheid Doorn. Met een bescheiden contributie van 10 euro per jaar voor een individueel en 14 euro voor een gezinslidmaatschap wordt het werk van de VLD gesteund.

Aanmelding kan via www.leefbaarheiddoorn.nl > tab De Vereniging of met een mail aan info@leefbaarheiddoorn.nl