Nieuwsbrief april 2014

Post date: 29-apr-2014 16:58:19

VERENIGING LEEFBAARHEID DOORN

NIEUWSBRIEF APRIL 2014

Het bestuur stelt het op prijs u op de hoogte te stellen van voor de VLD van belang zijnde gebeurtenissen, die zich sinds de Jaarvergadering van begin februari jl. hebben afgespeeld.

Raadsbreed programma

De op 19 maart jl. nieuw gekozen raad wil het anders doen dan zijn voorgangers en een programma opstellen dat door alle fracties wordt onderschreven. Het eerste concept van zo’n raadsbreed programma was voorlopig een nogal kleurloos werkstuk dat in vaagheden blijft steken. De VLD heeft een poging gedaan om meer kleur te geven aan het document. Uiteraard is die kleur groen. In een notitie aan de samenstellers hebben wij de gemeentelijke Structuurvisie Groen dus Vitaal (2010) in herinnering geroepen. Daarin werd zonder omwegen gekozen voor het primaat van het groen. Wij hebben aan de hand van een aantal pijnlijke Doornse voorbeelden bepleit die politieke keuze te herbevestigen. Deze handreiking is in de definitieve versie van 24 april jl. overgenomen en wordt in het programma de Structuurvisie als leiddraad genoemd als handhaving van de rode contouren / bescherming van de EHS voorgestaan.

Dreigende varkensinvasie

Boer Doornenbal heeft in september 2013 een aanvraag bij de gemeente ingediend voor de bouw van een stal voor rond 900 biologisch te houden varkens op zijn bedrijf aan de Molenweg 11. De VLD heeft in verschillende, in de lokale media gepubliceerde open brieven aan de gemeenteraad en het college haar zorgen uitgesproken over de varkensinvasie ter plekke. Zonder merkbare reactie en dito resultaat.

Op 9 april jl. heeft de (nieuw gekozen) raad in een extra vergadering gesproken over een door het college geschreven brief over de voorgenomen beslissing op de aanvraag van Doornenbal. Het college betoogt in deze brief dat de komst van de varkensstal weliswaar geen gewenste ontwikkeling is, maar dat de aanvraag aan alle eisen van wet- en regelgeving voldoet en dus niet kan worden geweigerd.

De VLD heeft de laatste kans om de beslissing van het gemeentebestuur nog ten goede te doen keren aangegrepen door aan het begin van de raadsvergadering in te spreken.

Van onze kant is in de eerste plaats naar voren gebracht dat de gemeente verzuimd heeft om fouten in het bestemmingsplan te herstellen, waarmee hem - geheel tegen de gemeentelijke bedoelingen in - de betrokken agrariër een bouwvlak aan de Pittesteeg in de schoot is geworpen.

In de tweede plaats hebben wij gewezen op de ammoniak, het fijnstof en de stank die van bijna duizend loslopende varkens ongehinderd vrijkomen. Voor de biologische varkenshouderij gelden immers niet de eisen van luchtzuivering en afvangen van ammoniak en fijnstof die voor de bio-industrie wel gelden. De ongenadige stankoverlast voor de omwonenden, voor de patiënten van Revalidatiecentrum Aardenburg en voor recreanten is op zich al een reden om de vestiging van de stal op Molenweg 11 tegen te houden. Begin 2013 is de gemeente al gewezen op de wettelijke mogelijkheid om de geureisen ter plekke strenger te maken teneinde op die wijze de varkensstal te weren. Maar tevergeefs.

Aan het eind van de raadsvergadering bleek dat de raad het college geen strobreed in de weg legt bij het positief beslissen op de aanvraag van Doornenbal voor de bouw van een biologische varkensstal. Een ingediende motie [“ongewenst om op het bouwvlak bij de Pittesteeg een varkensstal te realiseren; kom tot een bedrijfsverplaatsing naar een locatie aan de Gooijerdijk”] werd alleen door de indieners gesteund en derhalve door een ruime meerderheid verworpen. Onder luid gejuich van de massaal opgekomen boeren.

De Basis

In het periodieke overleg dat het Platform Omwonenden en de VLD met de directie van Stichting De Basis voeren staat centraal het nakomen van de verplichtingen van De Basis inzake de herplant van de ten behoeve van de nieuwbouw massaal gekapte bomen. Deze herplant dient voor 50% op het terrein van het zorgcentrum plaats te vinden en voor de andere helft op een nog onbekende locatie te Cothen. Inmiddels is 80% van de herplant op het Basisterrein gerealiseerd.

Herinrichting Berkenweg

Na de startbijeenkomst van september 2013 is bij de bewoners van de Berkenweg en omliggende wijken onrust ontstaan over de plannen van de gemeente. Dit gaf de gemeenteraad aanleiding het college in januari 2014 in een motie van januari 2014 te verzoeken als kader aan te nemen dat (a) “de beeldbepalende lanenstructuur van de Berkenweg met haar bomen niet zal worden aangetast” en (b) “de noodzakelijk geachte waterhuishouding in het gebied zodanig wordt ingepast dat dit geen beeldverstorende en leefbaarheidsverstorende gevolgen heeft”. Vervolgens heeft de gemeentelijke projectleider aan de bewoners van de Berkenweg en omgeving gevraagd te reageren op een aantal varianten. De resultaten van deze raadpleging en de gemeentelijke toetsing van de geleverde inbreng zullen worden besproken in een naar verwachting in juni a.s. te houden openbare bijeenkomst.

Nieuw Hydepark

De VLD waardeert de ambitie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om het Landgoed Hydepark - met behoud van het monumentale karakter - van een nieuw hart te voorzien. Dat hart zal bestaan uit een op de plek van het huidige hoofdgebouw nieuw te bouwen conferentie- en vakantiehotel. Het F.D. Roosevelthuis wordt geamoveerd; over de bestemming van de Rooseveltlocatie wordt later besloten.

De VLD heeft in januari jl. een reactie geschreven op het voorontwerp van het bestemmingsplan Nieuw Hydepark dat door de gemeente is gepubliceerd. Kritische vragen zijn gesteld bij de berekening van de in te nemen bouwoppervlakken (toepassing van het gekozen principe “rood-voor-rood”), bij de gemeentelijke wijzigingsbevoegdheid van 20% betreffende bouwhoogten en bouwvlakken, alsmede bij de uiterlijke verschijningsvorm van de nieuwbouw. Hierop is door de gemeente gereageerd met het schrappen van de gehele gemeentelijke wijzigingsbevoegdheid. De uiterlijke verschijningsvorm acht men geen onderwerp voor het bestemmingsplan.

Inmiddels is het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. De VLD zal op korte termijn een zienswijze indienen, waarin toch een “voet tussen de deur” zal worden geplaatst aangaande de vormgeving van het nieuwe gebouw. Wij achten de verschijningsvorm van het bouwwerk, gelet op het cultuurhistorisch belang van het Landgoed en de ligging aan de Stichtse Lustwarande, van zodanige importantie dat de gemeente dit niet aan PKN mag overlaten.

Bomenrijkdom

De gemeente heeft na een lange voorbereidingstijd de Lijst van Waardevolle Bomen voltooid. De Lijst telt 621 beschermenswaardige bomen, waarvan 226 in Doorn, en dient tevens als bijlage bij een bijdrageregeling voor onderhoud van monumentale bomen door de eigenaren. Tot 2014 bestond die regeling alleen voor Doornse boomeigenaren. De oorsprong daarvan ligt in de VLD-brochure ‘Groene Parels in Doorn’ uit 1993. Nu komen eigenaren uit de hele gemeente in aanmerking voor subsidie ten behoeve van een driejaarlijkse VTA-controle (Visual Tree Assessment). Het budget blijft echter ongewijzigd.

Terrein Marinierskazerne

Het Korps Mariniers gaat naar verwachting in 2019 verhuizen naar Vlissingen. De gemeente heeft een ‘participatieve aanpak’ aangekondigd van de totstandkoming van een integrale ruimtelijke gebiedsvisie voor het vrijkomende kazerneterrein. De start was voorzien in februari jl., maar deze maand is op dit punt in stilte voorbijgegaan. De VLD zal actief deelnemen aan de ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Bestuur Vereniging Leefbaarheid Doorn

Chris Moen, wnd. voorzitter/secretaris

Jaap Scherpenzeel, penningmeester

Piet Bakker, lid

Tjitte Steenhuizen, lid

LEDENWERVING

Moedig uw buren, vrienden en kennissen aan om lid te worden van de Vereniging Leefbaarheid Doorn. Met een bescheiden contributie van 10 euro per jaar voor een individueel en 14 euro voor een gezinslidmaatschap wordt het werk van de VLD gesteund.

Aanmelding kan via www.leefbaarheiddoorn.nl > tab De Vereniging of met een mail aan info@leefbaarheiddoorn.nl