Lichtmast Reclame - update 2014

Post date: 3-aug-2014 10:01:14

Lichtmastreclame: ongewenste verrrommeling openbare ruimte

De gemeente vaart een zwabberkoers rond de lichtmastreclame.

Eerst contracteerde het college van b&w zonder overleg met de raad een bedrijf voor de plaatsing van uiteindelijk 50 lichtmasten op drukke wegen en kruispunten. Vervolgens werd het college, naar aanleiding van een gehonoreerd bezwaarschrift van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), teruggefloten. De plaatsing van lichtmasten in Doorn, Driebergen en Leersum was illegaal. De vergunning werd ingetrokken: “De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen. De locaties hebben de bestemming verkeerdoeleinden en het plaatsen van lichtmastreclame is niet ten dienste van de bestemming verkeersdoeleinden en hierdoor in strijd met de bestemmingsplannen”.

De raad sprak zich in november 2013 ferm uit tegen lichtmastreclames en het college ging aan de slag voor de verwijdering van de lichtbakken. Maar ook daar kwam het college weer van terug. Het reclamebedrijf vroeg een aanzienlijke schadevergoeding, dus de lichtmastreclame moest er bij nader inzien toch maar komen. Inmiddels heeft het college een wankelmoedige raad zover gekregen dat het toch lichtmastreclame wil toestaan. Ter uitvoering van die conclusie heeft het college nu veranderingen in de regelgeving voorgesteld teneinde de lichtmastreclame te legaliseren.

Mede namens de VLD heeft de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) een brief aan het College gestuurd met het voorstel om eens en vooral van de plaatsing van deze reclame af te zien.

DE FGH constateert in haar brief van juli 2014 dat het gemeentebestuur met de nieuwe voorstellen tot wijziging van de eigen regelgeving wederom een scheve schaats rijdt. Een aanpassing van de Welstandsnota (die stedenbouwkundige normen stelt) is voor inspraak voorgelegd, met slechts een terloopse verwijzing naar de aanpassing van het Beleid Planologische Afwijkingen. Tot laatstgenoemde beleidswijziging, die niet meer en niet minder dan vitale verandering van bestemmingsplannen inhoudt, is door het college zonder enige inspraak besloten. Het meest treurige is echter dat met de beoogde wijzigingen van Welstandsnota en bestemmingsplannen gezond beleid, dat past bij een “Groene dus vitale gemeente”, dreigt te worden geofferd onder dreiging van schadeclaims.

De FGH, gesteund door de vier bij haar aangesloten verenigingen, blijft bij zijn volledige afwijzing van de plaatsing van lichtmastreclames.

De verrommeling van de openbare ruimte heeft al ergerlijke en voor het verkeer schadelijke vormen aangenomen en moet een halt worden toegeroepen, aldus de FGH. De schadeclaim van het reclamebedrijf komt slecht uit, maar dient geplaatst te worden in het meerjarig perspectief van de integrale kosten van aanleg en onderhoud van wegen, kruispunten en rotondes. Een eenmalige vergoeding van €127.500 moet worden uitgesmeerd over ongeveer tien jaar en is dan - afgezet tegen de jaarlijkse kosten van infrastructurele werken - aan de bescheiden kant.

Raad en college worden opgeroepen hun opportunistische houding te laten varen en consequent te kiezen voor een gemeente die de buitenruimte vrijwaart van ingrepen die geen bijdragen leveren aan de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Van wijziging van bestemmingsplannen en de Welstandsnota dient te worden afgezien.