Heuvelrug in de fout

Post date: 16-nov-2015 12:13:51

De Rechtbank Utrecht heeft de bewoners van de Molenweg en de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) in het gelijk gesteld. De gemeente heeft volgens de bestuursrechter in september 2014 ten onrechte de door omwonenden en VLD ingediende bezwaren tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een varkensstal voor 900 biologische varkens afgewezen. Omwonenden en VLD zijn eind 2014 naar de bestuursrechter gestapt, aangezien de gemeente naar hun mening voorbij was gegaan aan de schadelijke effecten van honderden vrij rondlopende varkens. Zoals bekend zijn de gevolgen voor gezondheid en milieu van een open varkensstal met 900 varkens gelijk te stellen aan die van een gesloten stal met 18.000 varkens in de intensieve varkenshouderij. Conventionele stallen zijn immers onderworpen aan allerlei technische voorschriften over het tegengaan van uitstoot van schadelijke stoffen en stankhinder, die niet van toepassing (kunnen) zijn op in de buitenlucht vertoevende biologische varkens. Het giftige gas ammoniak is niet alleen fnuikend voor de omringende natuur. Het kan bij mensen schade veroorzaken aan luchtwegen en ogen. Verder zal stankoverlast optreden. In de eerste plaats voor de omwonenden en passerende recreanten. De stankhinder die ook op grotere afstand in Doorn zal optreden, moet echter niet worden onderschat.

De bestuursrechter is in zijn recente uitspraak van oordeel dat de gemeente te lichtvaardig is heengestapt over belangrijke nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie die 900 biologische varkens veroorzaken. De gemeente had een milieueffectrapportage moeten eisen. Letterlijk zegt de rechtbank: “Uit de tabel blijkt dat door de uitbreiding een enorme toename van de emissie van ammoniak gaat plaatsvinden. De vervolgens (…….) getrokken conclusie dat deze toename niet dusdanig is dat sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wekt bij de rechtbank verbazing en had dat ook bij verweerder [lees: de gemeente] moeten doen”.

De gemeente moet binnen 15 weken een nieuwe beslissing nemen op de ingediende bezwaarschriften van omwonenden en VLD.