De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NIEUWS

Reactie VLD op Inventarisatie inbreidingslocaties.

De Vereniging Leefbaarheid Doorn heeft samen met de Federatie Groene Heuvelrug gereageerd op de inventarisatie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug van potentiële nieuwe woningbouwlocaties in Doorn, die op korte of lange termijn voor benodigde nieuwbouw kunnen worden ingezet. Deze inventarisatie betreft locaties aangedragen door inwoners van de Gemeente. Na een participatieronde en inloopavond heeft het college besloten wat zij als kansrijke locaties ziet.

Een en ander staat in de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’. De Inventarisatie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Meer informatie over deze inventarisatie met het overzicht van alle genoemde locaties, de beoordelingen en een antwoord op de reacties staat op de website https://www.heuvelrug.nl/heuvelrug-huizenbouw-tip.

Het college zal na vaststelling door de raad initiatiefnemers met plannen voor de kansrijk geachte locaties aansporen om met concrete plannen te komen. Zo kan Utrechtse Heuvelrug de dorpen vitaal houden en de prachtige natuur en cultuur behouden.

Op de site van de gemeente staat aangegeven dat vanwege de coronamaatregelen naar verwachting de beeld- en besluitvorming in de gemeenteraad niet vóór 1 september 2020 zal plaatsvinden.

Lees hier de reactie van Vereniging Leefbaarheid Doorn en de reactie van de Federatie Groene Heuvelrug.

lees HIER meer nieuws

Reactie VLD Inventarisatie inbreidingslocaties

Reactie Vereniging Leefbaarheid Doorn op de “Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020”.

De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn. en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De VLD sluit zich in haar commentaar op de conceptnota “Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020” volledig aan bij de reactie op hoofdlijnen van de Federatie Groene Heuvelrug. De FGH-reactie is als bijlage bijgevoegd.

Hieronder onze reactie op een aantal van de locaties die binnen de rode contour van Doorn liggen.

Locaties 14, 16 en 17 Boswijklaan/Driebergsestraatweg

Het gebied waar deze drie locaties zijn gelegen maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande (zie ook de reactie van de FGH). De Structuurvisie “Groen dus vitaal” zegt hierover: “De Stichtse Lustwarande en de kastelen in het Langbroekerweteringgebied zijn een van de belangrijkste historische landgoederenensembles van Nederland. Samen met de Vechtstreek en delen van de Veluwezoom vormen ze de top drie van de Nederlandse cultuurhistorie buiten de steden.”

Als hier al woningbouw plaats gaat vinden vraagt dat om een zeer zorgvuldige inpassing en vormgeving die recht doet aan het bijzondere karakter van de Stichtse Lustwarande. De drie genoemde locaties vormen één aaneengesloten geheel aan de Driebergsestraatweg rond het begin van de Boswijklaan. Dat vraagt om een totaalvisie op de ontwikkeling van deze locaties in onderlinge samenhang die recht doet aan de schaal en het karakter van de Lustwarande. In de huidige planning worden de locaties gespreid in de tijd ontwikkeld. Dat maakt een totaalvisie des te meer noodzakelijk. De VLD pleit ervoor om een dergelijke visie te ontwikkelen en aan de eventuele ontwikkelaar(s) als kader op te leggen. Op voorhand willen wij aangeven ons niet te kunnen voorstellen hoe de genoemde aantallen woningen hier gebouwd kunnen worden zonder het karakter van de Lustwarande geweld aan te doen.

Locatie 19 Voorterrein huize Beatrix

Ook deze locatie is onderdeel van de Stichtse Lustwarande en is bovendien zeer beeldbepalend voor de groene westelijke entree van Doorn. Met name de afstand tot de weg van de bestaande permanente bebouwing sluit aan op de karakteristiek van de Stichtse Lustwarande. Aan de tijdelijke bebouwing op het voorterrein - die op afzienbare termijn weer zal verdwijnen - is te zien hoezeer daarmee afbreuk wordt gedaan aan de visueel-ruimtelijke kwaliteit van het gebied (en aan de kwaliteit van de leefomgeving van de huidige bewoners!). De VLD pleit daarom tegen bebouwing van het voorterrein van huize Beatrix. Wellicht kan een herontwikkeling binnen het huidige bouwvlak wel een oplossing bieden.

Locatie 20 Manege Den Toom

De VLD ziet geen bezwaar tegen woningbouw op deze locatie. Het aantal van 30 woningen komt ons echter extreem hoog voor en alleen haalbaar bij hoogbouw die afbreuk doet aan het uitgangspunt van instandhouding van het dorpse karakter zoals verwoord in de nota Inbreidingslocaties. Wij zullen ons bij de verdere uitwerking kritisch opstellen ten aanzien van bouwhoogte en andere aspecten van inpassing in de omgeving.

Locatie 24 Kaaplaan/Kameleon

Deze locatie heeft in zijn huidige vorm een belangrijke functie als groene speelgelegenheid voor kinderen. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe op de beperkte oppervlakte van deze locatie 10 woningen kunnen worden gebouwd zonder ernstig afbreuk te doen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden en schoolkinderen en aan het groene en dorpse karakter van de omgeving. Bovendien zijn de verkeersveiligheid en overzichtelijkheid voor de schoolkinderen in de huidige situatie al een jarenlang een - ook door de gemeente erkend - probleem. Bebouwing op de beoogde locatie zal deze onveiligheid alleen maar vergroten.

Bij de recente nieuwbouw van OBS De Kameleon is als eindresultaat van het proces van inspraak en overleg met de omgeving een kaart gepresenteerd waarop de nu beoogde bouwlocatie is aangeduid als “nader in te richten zone voor parkeren, kiss & ride en spelen”. Dat nu binnen enkele jaren de gemaakte afspraken worden tenietgedaan door de gepresenteerde bouwplannen wordt door de direct betrokkenen ervaren als een zware inbreuk op hun vertrouwen in de gemeentelijke overheid.

Locatie 29 Ludenbos

Zoals ongetwijfeld bekend hebben zowel de VLD als de Vereniging Ludenkwartier zich in het verleden fel verzet tegen bouwen in het Ludenbos. Zelfs de provincie Utrecht heeft al eens een stokje gestoken voor eerdere plannen van de toenmalige gemeente Doorn. En niet zonder reden: het Ludenbos behoort tot de 10% oudste bossen van Nederland en heeft mede daardoor een uitzonderlijk hoge ecologische kwaliteit. Het maakt dan ook zeer terecht deel uit van de hoofdgroenstructuur die in de Groenstructuurvisie is beschreven. De FGH heeft in haar reactie al gewezen op de interne tegenstrijdigheid van niet bouwen in de hoofdgroenstructuur waar het bos deel van uitmaakt en de aanduiding “nu nog niet” (dus kennelijk in principe wel??) in de tabel. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er sprake is van een misverstand en dat dit in de stukken die aan de Raad worden aangeboden wordt gecorrigeerd naar “ongewenst”.

Bijlage: Reactie Federatie Groene Heuvelrug op de “Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020”.

Reactie Federatie Groene Heuvelrug Inbreidingslocaties

Reactie Federatie Groene Heuvelrug op de “Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020”.

De Federatie Groene Heuvelrug heeft met belangstelling kennis genomen van de conceptnota “Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020”. Onze Federatie zet zich in voor de bescherming en versterking van landschappelijke, ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden in ons buitengebied en voor de instandhouding van het groene en dorpse karakter van onze woonkernen.

Wij spreken om te beginnen graag onze waardering uit voor de inzet van de gemeente om het proces rond dit gevoelige onderwerp zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven. In onderstaande reactie beperken we ons tot de hoofdlijnen van de keuzes die in de nota worden gemaakt. Sommige verenigingen die bij onze Federatie zijn aangesloten zullen in hun reacties per dorp op de individuele locaties reageren.

Relatie met de omgevingsvisie

Het reageren op een beleidsnota waarmee vanuit een sectoraal belang inbreng wordt geleverd voor de nog op te stellen Omgevingsvisie voor onze gemeente betekent voor ons dat we in onze reactie met name afwegen welke risico’s het voorgestelde sectorbeleid met zich meebrengt voor de waarden waar onze Federatie zich voor inzet. Daarmee willen wij bijdragen aan een verantwoorde onderlinge afweging in de Omgevingsvisie van alle deelbelangen, passend binnen het kader van een de duurzame instandhouding van de kenmerkende waarden van onze gemeente.

Overigens is ons niet bekend of er, op een vergelijkbaar niveau van detail en grondigheid als bij de Woonvisie en deze Inventarisatie, wordt gewerkt aan een beleidsnota over de door ons genoemde waarden buiten en binnen de kernen. Voor een verantwoorde afweging en voor het verkrijgen van draagvlak voor de Omgevingsvisie is dat wel noodzakelijk.

Verontrustend vinden wij de zinsnede “de geldende Woonvisie wordt als kader gehanteerd bij de planologische procedures” in de paragraaf “Uitgangspunten”. Dit wekt de indruk dat één sectorale visie leidend zou zijn voor planologische procedures terwijl er nog een afweging met een groot aantal andere belangen (energietransitie, natuur, cultuurhistorie, verkeer, etc.) moet plaatsvinden in de Omgevingsvisie.

Beleidsuitgangspunten

In de nota inbreidingslocaties wordt als basisuitgangspunt gekozen voor de instandhouding van het huidige aanbod aan voorzieningen binnen onze gemeente en daaruit voortvloeiend voor een gelijkblijvend of licht groeiend inwoneraantal. Redenerend vanuit de woonbehoefte van onze huidige inwoners zou dat betekenen dat er vooral huur- en koopappartementen gebouwd moeten worden in het middensegment. zijn.

Vanuit het perspectief van De FGH roept dit de volgende vragen/opmerkingen op:

• Het voorzieningenniveau in onze gemeente hangt niet alleen samen met het aantal inwoners, maar ook met het grote aantal mensen dat hier van buiten komt voor dag- en verblijfsrecreatie. Dat aantal is vooral gekoppeld aan de aantrekkelijkheid van de dorpen en de groene omgeving. Afbreuk doen aan die aantrekkelijkheid door verdere verstedelijking kan dan juist een negatief effect opleveren voor het voorzieningenniveau. De nota besteedt daar geen aandacht aan. Eindversie

• De onderbouwing van de aantallen te bouwen woningen is een terugkerend punt van discussie. Er wordt verwezen naar de Woonvisie die op haar beurt weer voortborduurt op het Woonbehoefteonderzoek uit 2015 dat weer verwijst naar de Primos prognose 2014. Kijken we naar de meest recente Primos prognose 2019 dan ligt de verwachte groei van het aantal huishoudens in onze gemeente echter aanzienlijk lager dan die van de prognose 2014. Voor een breed draagvlak voor deze nota onder de bevolking is het noodzakelijk dat de juiste en dus meest recente cijfers worden gehanteerd. De discussie over de juistheid van de onderliggende gegevens die ook weer de kop opstak tijdens de inloopavond op 19 februari zal anders blijven voortduren en uiteindelijk ook onderdeel worden van de komende discussie over de Omgevingsvisie.

• Nergens wordt duidelijk gemaakt of en zo ja hoe de gemeentelijke overheid kan zorgen dat de te bouwen woningen ook daadwerkelijk terecht komen bij de beoogde groepen binnen de gemeente en hoe wordt voorkomen dat deze woningen ten prooi vallen aan speculatie of ander oneigenlijk gebruik. Als dat niet mogelijk is valt een belangrijk deel van de onderbouwing van de woningbouwbehoefte weg en lopen we het risico ons groene en dorpse karakter op te offeren voor een verdere versterking van instroom van buiten zonder dat de problemen van onze eigen bewoners bij het vinden van een passende woning worden opgelost. Ook voor dit punt geldt dat een heldere uitleg nodig is voor een breed draagvlak.

In verschillende passages van de nota wordt behoud van het groene en dorpse karakter van onze woonkernen als uitgangspunt benadrukt. Uiteraard kan de FGH zich daarin volledig vinden. Wat opvalt is echter dat er bij de woningbouw wordt gesproken in termen van een “opgave” en bij het behoud van groen en dorps karakter over een “wens”. Om een evenwichtige afweging in de nog op te stellen Omgevingsvisie mogelijk te maken mag dat verschil niet gemaakt worden.

Spanningsvelden tussen woningbouw, natuur, landschap en dorpse karakter woonkernen

Vanuit de FGH verwachten wij dat een aantal van de door ons behartigde waarden onder druk komt te staan als de in de nota genoemde bouwlocaties worden gerealiseerd. We maken in het onderstaande geen onderscheid tussen voor de korte of de lange termijn genoemde locaties.

Handhaving rode contouren

Hoewel de nota uitgaat van de huidige rode contouren worden in verschillende passages termen gebruikt als “vooralsnog” en “voor dit moment”. Dat wekt de indruk dat de opstellers voor de verdere toekomst bereid zijn om ruimte te zoeken bij de provincie om ook bouwen buiten de huidige rode contouren mogelijk te maken. Deze indruk wordt helaas bevestigd door de recente brief van het College over het concept ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. De FGH vindt dit bijzonder verontrustend. De belangenafweging die hieruit spreekt leidt op lange termijn tot het steeds verder terugdringen van natuur en landschap in onze gemeente. Wij pleiten voor een meer principiële stellingname die recht doet aan het grote belang van natuur en landschap in onze gemeente ook in het bredere perspectief van de omringende verstedelijkte gebieden.

Groen in de dorpen

Om recht te doen aan het groene en dorpse karakter van de woonkernen wordt in paragraaf 3.4 aangegeven dat openbaar groen dat is opgenomen in de Groenstructuurvisie niet als inbreidingslocatie wordt gezien. Dat leidt bij de beoordeling van een flink aantal van de aangedragen locaties tot het predicaat “onwenselijk”. De FGH onderschrijft die lijn van harte. Deze groenstructuur is van groot belang voor het welbevinden van onze inwoners en vormt in veel gevallen ook een schakel in verbindingszones voor flora en fauna (denk aan vogels, vlinders, egels, eekhoorns, etc.) Eindversie tussen dorpen en buitengebied. Het bevreemdt ons daarom bijzonder dat een aantal locaties uit de groenstructuurvisie niet het label “onwenselijk” heeft gekregen. Voorbeelden zijn het Ludenbos in Doorn, Landgoed Kraaybeek in Driebergen, het bos tussen de Plattenberg en de A12 in Maarn, ……. De FGH gaat er - gezien de gekozen beleidslijn - vanuit dat dit op een misverstand berust en verzoekt u alle groene locaties die deel uitmaken van de Groenstructuurvisie in de volgende versie van de nota alsnog als “onwenselijk” aan te merken.

Bouwhoogte

De genoemde bouwhoogte van maximaal 6 bouwlagen is in de ogen van de FGH in strijd met het uitgangspunt om het dorpse karakter van onze woonkernen te beschermen. In de dorpen is bij de huidige bebouwing één á twee bouwlagen met kap het overheersende beeld, drie bouwlagen de uitzondering en vier bouwlagen zéér uitzonderlijk. Die bouwhoogte is kenmerkend voor de visueelruimtelijke kwaliteit van de huidige dorpen en bepaald in combinatie met de groenstructuur het eerdergenoemde dorpse karakter.

Verkeersstromen en ondergrondse infrastructuur

Wat de genoemde aantallen woningen op korte en lange termijn gaan betekenen voor het nu al zeer drukke hoofdwegennet en de ondergrondse infrastructuur in onze gemeente is in deze nota buiten beschouwing gelaten. Voor een evenwichtige belangenafweging in de Omgevingsvisie moet die analyse nog wel plaatsvinden. Daarnaast gaan wij er, gezien de ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn, vanuit dat alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal gebouwd gaan worden.

Stichtse Lustwarande

De Structuurvisie “Groen dus vitaal” zegt hierover: “De Stichtse Lustwarande en de kastelen in het Langbroekerweteringgebied zijn een van de belangrijkste historische landgoederenensembles van Nederland. Samen met de Vechtstreek en delen van de Veluwezoom vormen ze de top drie van de Nederlandse cultuurhistorie buiten de steden.”

Een aantal beoogde bouwlocaties maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande. Als op deze locaties daadwerkelijk gebouwd gaat worden moeten inpasbaarheid en versterking van de visueel-ruimtelijke kwaliteit van de Lustwarande doorslaggevend zijn bij het bepalen van toelaatbare aantallen en vormgeving. Belangrijke aspecten daarbij zijn afstand tot de weg, hoogte en vormgeving van de bebouwing, ruime groene omgeving.

Onderbouwing van de beoordelingstabel

In paragraaf 3.4 is in algemene bewoordingen beschreven met welke factoren in de beoordeling van de kansrijkheid van de locaties rekening is gehouden. De nota kan aanzienlijk in duidelijkheid winnen als ook per locatie wordt aangegeven welke factoren en afwegingen tot de uiteindelijke beoordeling hebben geleid en waarop de inschatting van het mogelijke aantal te bouwen woningen is gebaseerd.

Federatie Groene Heuvelrug

In de Federatie Groene Heuvelrug zijn de verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaarheid Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen en Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen vertegenwoordigd