De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

MEE PRATEN OVER TOEKOMSTVISIE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG ,

GEEF UW VISIE ALS INWONER VAN DOORN

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt een toekomstvisie. Een visie op wat voor gemeente we zijn, maar vooral ook willen zijn. Niet alleen nu, maar ook over pakweg twintig jaar. Die visie kan en wil de gemeente niet alleen bedenken. Daarvoor bent u als inwoner hard nodig. Want de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we samen.

De belangrijkste vraag is:

“Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst (2040)
vitaal,
toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?”

U kunt uw visie kenbaar maken door:

· Invullen gemeentelijke enquête: Klik hier

· Meepraten tijdens de digitale dialoogcessie, aanmelden: Klik hier

Nadere informatie:

www.heuvelrug.nl/toekomstvisie

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

=====

Wilt u lid worden van onze vereniging, meld u dan aan en stuur een mail naar administratie@leefbaarheiddoorn.nl

Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit familielidmaatschap € 14,- per jaar. Voor het betalen van uw contributie: NL 76 RABO 0110 4192 19 t.n.v. Vereniging Leefbaarheid Doorn

Wonen, werken, winkelen en welzijn in 2025

keuzes voor de toekomst

Toekomstvisie Doorn

Er komen veel vragen op de gemeente af. Een groeiende behoefte aan woningen, de noodzaak voor vitale dorpen in relatie tot vergrijzing, bereikbaarheid en mobiliteitsknelpunten, de plaatsing van zonnepanelen en windturbines. Dit vraagt om keuzes. De gemeente wil daarom samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een toekomstvisie opstellen. Deze toekomstvisie vormt een globale richtlijn voor het hierna op te stellen omgevingsvisie, beleid, visies, projecten en programma’s.

Op 12 mei aanstaande organiseert de gemeente een digitale dialoogsessie voor Doorn. Tijdens deze online-bijeenkomst gaat de gemeente met de inwoners in gesprek over de gewenste toekomst van Doorn. In deze sessie bespreekt men de tijdens de actieweek opgehaalde informatie; wat mist, wat schuurt en welke kansen er zijn.

Omgevingswet en Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een nieuw onderdeel uit de Omgevingswet; een nieuwe wet die wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. Het beschrijft ‘wat voor een gemeente we willen zijn’.

Door de bundeling zijn minder regels nodig wat de overzichtelijkheid ten goede komt. In de omgevingsvisie zijn onderwerpen globaal beschreven. De omgevingsvisie bevat geen regels voor burgers, bedrijven of andere overheden.

Vitale dorpen.

De gemeente gaat uit van het begrip vitale dorpen. Vitale dorpen kennen een diverse bevolkingsopbouw. Daarnaast hebben vitale dorpen voldoende draag- en veerkracht om voorzieningen in stand te houden passend bij het dorp. De dorpen binnen de gemeente kunnen elkaar aanvullen.

Inspraak krijgt een belangrijke positie.

Gemeenten worden verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De visie is de basis voor onder andere het omgevingsplan dat in plaats van het bestemmingsplan komt.

De omgevingsvisie is een dynamisch document en kan worden bijgesteld. De wet maakt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Participatie is een belangrijke voorwaarde.

De dorpsparticipatie vanuit Doorn moet duidelijk maken wat de inwoners noodzakelijk vinden om Doorn vitaal te houden.

Wat willen wij, de inwoners van Doorn?

Nieuwbouw in de bossen? Ondertunneling van het kruispunt in het centrum? Windmolens op de weg van Doorn naar Maarn? Meer parkeerruimte om het winkelen comfortabeler te maken of juist minder parkeerruimte om de winkelstraat aantrekkelijker te maken? Boerderijen of zonneparken? Pleinen om auto’s te parkeren of als ontmoetingsruimte voor mensen?

Waar staan we nu?

De participatie rond de Toekomstvisie kent twee stappen: na de gemeente brede participatie in 2020, krijgen we nu de dorpsparticipatie. Vaststelling door de Raad van de toekomstvisie volgt in het najaar van 2021; vaststelling van de overkoepelende omgevingsvisie in 2022.

Dorpsparticipatie Doorn

Het doel van de dorpsparticipatie is om samen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over wat nodig is om Doorn vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Het gaat daarbij over ruimtelijke vraagstukken zoals scholen, sportaccommodaties, woningbouw maar ook over samenwerking, het toewerken naar een andere rolverdeling en het ontplooien van initiatieven. In expertsessies praat de gemeente met bepaalde lokale groeperingen (bijvoorbeeld ondernemers). Voor de participatie van de inwoners kiest de gemeente voor een aanpak die is opgedeeld in drie onderdelen: een actieweek, een dialoogsessie en een terugkoppeling.


Wat denken onze inwoners?

Er zijn twee momenten waarop u uw stem hoorbaar kunt maken.

· Tijdens de gemeentelijke actieweek van 19 tot en met 25 april. Dat kan rechtstreeks via de website van de gemeente www.heuvelrug.nl/toekomstvisie en via www.leefbaarheiddoorn.nl.

· Tijdens de dialoogsessie op 12 mei ook via www.leefbaarheiddoorn.nl.

Wat denkt de Vereniging Leefbaarheid Doorn?

Het gemeentebestuur wil deze visie samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (dorpsnetwerk) maken. Vanzelfsprekend is het belangrijk om een duidelijk geluid vanuit Doorn te laten horen. Wie niet meepraat wordt niet gehoord. In onze rol als kritische en betrokken vereniging van bewoners zijn wij van mening dat echte participatie door burgers een permanente opdracht is.

De Vereniging Leefbaarheid Doorn kiest voor haar uitgangspunten: behoud en uitbouw van het dorpse karakter van Doorn. Die verdedigen we al sinds 1985. Vanuit die rijke achtergrond benaderen we ook dit project. De VLD heeft vanaf de start actief deelgenomen aan de participatie bij de Omgevingsvisie en zal dat blijven doen tot en met de vaststelling van de omgevingsvisie door de Raad. Wij doen dat voor Doorn specifiek, maar in FGH-verband ook voor de hele gemeente. Zo nodig ondernemen wij naast de formele participatie ook rechtstreeks actie richting de Raad. Speciale VLD-nieuwsbrief:

wonen, werken, winkelen en welzijn in 2025

keuzes voor de toe


lees HIER nieuws van de VLD