De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

MEE PRATEN OVER TOEKOMSTVISIE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG ,

GEEF UW VISIE ALS INWONER VAN DOORN

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt een toekomstvisie. Een visie op wat voor gemeente we zijn, maar vooral ook willen zijn. Niet alleen nu, maar ook over pakweg twintig jaar. Die visie kan en wil de gemeente niet alleen bedenken. Daarvoor bent u als inwoner hard nodig. Want de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we samen.

De belangrijkste vraag is:

“Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst (2040)

vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?”


De gemeente heeft nu de concept-Toekomstvisie gepubliceerd, waarop u allen kunt reageren tot en met 21 september a.s.. De concept-Toekomstvisie van de gemeente en de procedure om hierop te reageren vindt u op de site van de gemeente : https://www.heuvelrug.nl/toekomstvisie-van-en-voor-utrechtse-heuvelrug-in-concept-gereed/
Ook de VLD heeft in het voorjaar over dit onderwerp gediscussieerd. Naar aanleiding van die discussie heeft het bestuur ook een reactie namens de VLD aan de gemeente gezonden. Deze reactie van de VLD treft u hieronder aan.

=====

Wilt u lid worden van onze vereniging, meld u dan aan en stuur een mail naar administratie@leefbaarheiddoorn.nl

Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit familielidmaatschap € 14,- per jaar. Voor het betalen van uw contributie: NL 76 RABO 0110 4192 19 t.n.v. Vereniging Leefbaarheid Doorn

Aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug
27 mei 2021

Betreft: Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aan de bevolking gevraagd om mee te denken over de toekomstvisie. Graag geeft de Vereniging Leefbaarheid Doorn haar bijdrage, vanuit haar unieke, Doornse, perspectief.

De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn. Meer informatie over de lange historie en deskundigheid van de Vereniging Leefbaarheid Doorn vindt u op onze website www.leefbaarheiddoorn.nl.

De Toekomstvisie van de gemeente dient gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten:

· het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen;

· het borgen en versterken van langschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden;

· het werken aan een groen en authentiek dorp, gekenmerkt door harmonieuze verhoudingen en de menselijke maat;

· het versterken van de sociale cohesie en van de hiermee samenhangende economische vitaliteit.

Om hier op een, op de lange termijn verantwoorde wijze, invulling aan te geven wil de Vereniging Leefbaarheid Doorn de volgende invalshoeken benadrukken:

Invalshoek 1 - elkaar ontmoeten geeft invulling aan het dorpse karakter.

Een dorps karakter is een abstracte term. Het gaat erom om hier in het alledaagse leven invulling aan te geven. Elkaar ontmoeten, sociale banden onderhouden en aanhalen is een fundament. Zonder het terloopse gesprek, de opgestoken hand en de wederzijdse interesse blijft het dorpse karakter ‘karakterloos’.

Om elkaar te ontmoeten zijn er ontmoetingsplaatsen nodig; winkels, voorzieningen, verenigingsleven, sportmogelijkheden (zwembad), woningstructuur. Doorn heeft goede ontmoetingsplaatsen rond Kampweg-kerk met de Jeu de Boules baan, Plein 1923 met de terrassen, Dorpsstaat met het Raadhuisplein, weide bij Huis Doorn, speelplaats Ludenbos, Schoolplein en grasveld Kameleon. Men ontmoet elkaar ook in de straten rond winkels, supermarkten en horeca.

Verkeer en parkeren zijn er oorzaak van dat de kwaliteit van bv. de ontmoetingsplaatsen bij de Kampwegkerk en het Raadhuisplein te wensen overlaat. Er is een gerichte aanpak nodig om (op termijn) door het verminderen van parkeerdruk en het vergroten van de aantrekkingskracht de kwaliteit te verbeteren. De ontmoetingsplaatsen moeten daarnaast d.m.v. de organisatie van activiteiten worden behouden en gestimuleerd t.b.v. sociale contacten. Hier ligt een rol voor ondernemers, verenigingen en gemeente!

Er ligt een duidelijke rol voor de gemeente om het verenigingsleven dorpsgewijs te stimuleren en met elkaar te verbinden. Lokale stimulering van organisaties die de dorpse belangen stimuleren, is van belang voor de vitaliteit van dorpen. Hoewel we zijn gefuseerd tot Gemeente Utrechtse Heuvelrug is de beleving vooral gekoppeld aan het eigen dorp. Voor boven-dorpse belangen is een overkoepelend overleg zinvol. Maar pas op: bij het verdwijnen van lokaal gewortelde structuren ontstaat het risico van verlies van samenhang. Gemeentelijke coördinatie per dorp wordt gemist. De dorpscoördinator is verdwenen en vervanging door vrijwilligers als opvulling van de lacune is onvoldoende.

Als voorbeeld: Bestaat de Doornse Sport Federatie nog? Of is die verdwenen met het samengaan van de dorpen tot Utrechtse Heuvelrug? Verenigingen kampen met gebrek aan vrijwilligers/bestuurders. Extra aandacht is nodig om bezetting van die rollen te stimuleren. Anders wordt het ontplooien van activiteiten beperkt.

Invalshoek 2 – het groene karakter van Doorn

Kwetsbaar is het beleid m.b.t. bomen en groengebieden in de gemeente.

Behoud van oude bomen is belangrijk voor het dorps-/landelijke karakter. Er verdwijnen vele mooie bomen. Onduidelijk is hoe herplant wordt ingevuld. Daarvan is geen rapportage. Het voornemen om 50.000 bomen in de gemeente te planten, lijkt moeilijk uitvoerbaar. Er kan een inventarisatie gemaakt worden van lege plekken in het dorp waar bomenplant het beeld kan herstellen. Wellicht kan het Arboretum adviseren m.b.t. te planten bomen.

Aandacht vragen wij voor het vele groen, gelegen langs lanen en paden. Ook het zogenaamde snippergroen geeft een mooi ruimtelijk effect. Met zijn begroeiing van struiken, gras en bomen zorgt het voor de leefbaarheid van het bebouwde gebied. Voorkomen moet worden dat snippergroen lukraak wordt verkocht. Dit zal leiden tot het inkapselen van deze belevingsruimte in privé-tuinen met verplaatsen van hekwerken en verlies van de ruimtelijkheid wat beeldbepalend is voor Doorn. Houdt snippergroen zoals het nu is. Indien bezuiniging het noodzakelijk maakt, zoals het Groenstructuurplan doet vermoeden, geef dan snippergroen in beheer aan wijkverenigingen en geïnteresseerde- en belanghebbende inwoners.

Invalshoek 3 - handhaven van de “rode contouren”

De druk vanuit de centrale- en provinciale overheid neemt toe m.b.t. de realisatie van woningbouw. De rode contour dient ter bescherming van waardevolle en spaarzame natuurgebieden. De waarde van natuur voor de fysieke en geestelijke gezondheid van bewoners en (vele) bezoekers is onschatbaar. Het biedt leefruimte aan wildleven dat ons respect en bescherming verdient. Juist haar groene omgeving definieert het dorp Doorn.

Er bestaat een gevaar dat te gemakkelijk wordt besloten om te bouwen buiten de “rode contouren”. Bij het recente bouwlocatieonderzoek dat met uitgebreide participatie van de inwoners heeft plaatsgevonden is uitgegaan van bouwen binnen de rode contouren. Initiatieven van projectontwikkelaars, zoals recent weer het geval was voor de Stamerwei, moeten daarom in de kiem worden gesmoord. Nooit eerder was de wapenspreuk Je maintienandrai (ik zal handhaven) van de Nederlandse overheid zo van belang voor de lokale overheden. Elke suggestie dat er mogelijk toch ruimte is buiten de rode contouren, is slecht voor natuur en landschap en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het nog zeer recent gehouden participatieproces.

Binnen de periode waar deze Toekomstvisie betrekking op heeft krijgt Doorn te maken met de bebouwing van het Mariniersterrein. De verkeersdruk en de aanspraak op overige voorzieningen die dat met zich mee gaat brengen maken dat de komende jaren sowieso zeer terughoudend moet worden omgegaan met verdere nieuwbouw van enige omvang in Doorn. Met de kleinere projecten die in het bouwlocatieonderzoek zijn (voorzien) geïnventariseerd draagt Doorn voorlopig voldoende bij aan het voorzien in de verwachte woningbehoefte. Een verdere groei van Doorn betekent ook een gevaar voor aantasting van het landelijk karakter van het dorp Doorn. De druk om in Doorn te komen wonen vanuit de Randstad en de grotere steden is groot, maar er zijn grenzen aan de groei van het dorp Doorn. Hier dient de gemeente een duidelijk standpunt in te nemen: grenzen aan de groei.

Invalshoek 4 - vitaliteit

Naast datgene wat onder het kopje “ontmoeten” is gezegd, vraagt de vitaliteit van het dorp om dynamiek tussen verjonging en vergrijzing.

Houdt Doorn dorps en zorg dat sociale huur- en koopwoningen terechtkomen bij inwoners van Doorn en de Utrechtse Heuvelrug. Zowel huurwoningen als koopwoningen moeten gedurende een bepaalde periode eerst exclusief worden aangeboden aan inwoners van de eigen gemeente. Inwoners van onze gemeente moeten vervolgens voorrang hebben boven liefhebbers met een langere wachttijd uit de regio of daarbuiten.

Deze dynamiek vraagt om aanpassing van woningbouw. Ouderen (alleenstaand) blijven (te)veel in een groot huis wonen, waardoor doorstroming laag is. Waar woningbouw mogelijk is, zou deze gericht moeten zijn op woonomstandigheden voor ouderen (hofjes, woongroepen). Deze bouw beperkt het ruimtebeslag en kan ouderen voorzieningen voor sociale contacten en ondersteuning bieden. Dat bevordert de doorstroming.

Invalshoek 5 - kwaliteit van de woningbouw

Ook de kwaliteit van woningbouw is belangrijk voor het behoud van het dorpse karakter. Starters hebben het moeilijk, er is vraag naar appartementen, er lijken wat initiatieven te zijn. Als leidraad bij de zorg voor het beeld van Doorn biedt het bestaande beeldkwaliteitsplan behulpzaam een leidraad.[1]

Invalshoek 6 - verkeer

Doorn wordt doorkruist door twee provinciale hoofdverbindingswegen met een zeer hoge verkeersdruk, met name in de spitsperiodes. De verkeersdrukte heeft een bijzonder negatieve invloed op de luchtkwaliteit in het dorp, op de geluidsoverlast van omwonenden, op de verkeersveiligheid voor onze inwoners en op de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van onze ontmoetingsplaatsen Raadhuisplein en Plein 1923.

Deze situatie maakt dat verdere aanzuigende werking zoals de steeds weer opduikende plannen voor een tweezijdige aansluiting op de A12 bij Maarn met alle middelen moet worden voorkomen. Daarnaast moet bij elk plan voor woningbouw de invloed op het daarmee gepaard gaande verkeersaanbod een belangrijke, zo niet doorslaggevende afwegingsfactor vormen. We moeten accepteren dat de capaciteit van de wegen eindig is. Creëren van aantrekkelijke fietsroutes voor woon-werkverkeer kan ook wellicht enige verlichting bieden.


[1] zie: Beeldkwaliteitplan Centrumgebied Doorn (project 87.03.50.00)


++++ 0000 ++++lees HIER nieuws van de VLD